Giảng viên Nguyễn Như Nguyệt

Tốt nghiệp khoa Anh Đại học Hà Nội
Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy tiếng Anh tại AiPEC
Giảng viên nổi bật nhất lớp Tiếng anh trẻ em AiPEC

Facebook:Lunar Nguyen